Довідник вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ та ВНП ЗВО) здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України. Підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу здійснюють військові коледжі сержантського (старшинського) складу ВВНЗ.

На навчання приймають осіб, які здобули повну загальну середню освіту з числа цивільної молоді, випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом.

Випускники військових коледжів сержантського (старшинського) складу отримують військову освіту та диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня – “молодший спеціаліст”. Термін навчання 2,5 роки.

Випускники ВВНЗ та ВНП ЗВО отримують вищу освіту освітнього ступеню “бакалавра” (“магістра”) та відповідну військово-професійну кваліфікацію. Термін підготовки на посади офіцерів командного складу – 4 роки, офіцерів інженерного, гуманітарного, юридичного та адміністративного складу – 5-5,5 років.

Прийом на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО) (далі – Правила прийому) відповідно до Закону України “Про вищу освіту”(№ 1556-VII від 01.07.2014), щорічного наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України (далі – Умови прийому), наказу Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 “Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2014 за № 704/25481 та наказу Міністерства оборони України від 11.05.2016 № 248 “Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2016 за № 776/28906.

Правила прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО) затверджуються начальником ВВНЗ (ректором ЗВО до складу якого входить ВНП ЗВО).

У Правилах прийому вказують:

перелік акредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв та документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за відповідними ступенями вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за умови вступу на споріднений напрям підготовки) за результатами вступних випробувань на скорочений термін навчання (на другий або третій курс). Особа, яка вступає до ВВНЗ (ВНП ЗВО) на основі ступеня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступає за конкурсом на повний строк навчання (на перший курс);

перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання або складати вступні іспити. Вага кожного з яких має становити не менш як 20 відсотків конкурсного бала;

вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до цього закладу вищої освіти на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала;

перелік додаткових вступних випробувань;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені ВВНЗ (ВНП ВВНЗ);

порядок обчислення конкурсного балу вступника із зазначенням вагових коефіцієнтів, які присвоюються сертифікатам зовнішнього незалежного оцінювання (вступним іспитам), середньому балу документа про повну загальну середню освіту, балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення);

умови поселення вступників до гуртожитку відповідно до затвердженого у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) порядку;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду військово-лікарською (лікарсько-льотною, лікарсько-експертною) комісією вступників до ВВНЗ (ВНП ВВНЗ), що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом;

офіційний веб-сайт ВВНЗ (ВНП ЗВО), поштову та електронну адресу ВВНЗ (ВНП ЗВО), а також міські (міжміські) телефони приймальної комісії та чергового ВВНЗ (ВНП ЗВО).

 

ВВНЗ (ВНП ЗВО) мають право зараховувати на навчання на конкурсній основі осіб, які відповідають вимогам до рівня освіти кандидатів на навчання, стану здоров’я, психологічних якостей та рівню фізичної підготовленості, які встановлені Законом України “Про військовий обов’язок військову службу”, Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 та нормативно-правових актів Міністерства оборони України, Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України.

Навчання військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ЗВО) здійснюється за схемами підготовки “курсант”, “студент – курсант”.

За схемою “курсант” підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання. Схема “студент – курсант” передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на випускному курсі.

До ВВНЗ (ВНП ЗВО), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “курсант”, приймаються громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають встановленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

 • особи з числа цивільної молоді, випускники військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
 • військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту, та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, віком до 23 років;
 • військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, та не мають військових звань офіцерського складу у разі зарахування їх на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), що здійснюють підготовку на посади осіб сержантського та старшинського складу, віком до 30 років.

До ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “студент – курсант”, приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

 • цивільна молодь, випускники військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою віком до 21 року;
 • військовозобов’язані та резервісти віком до 23 років.

До ВВНЗ (ВНП ЗВО) на заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” за “цивільними” спеціальностями підготовки за результатами вступних випробувань на місця державного замовлення приймаються:

 • військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили в Збройних Силах України не менше одного строку контракту;
 • військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій).

Жінки приймаються на навчання на рівних правах з чоловіками за переліком спеціальностей, за якими вони у подальшому можуть проходити військову службу на посадах осіб офіцерського складу, відповідно до граничних показників прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), жінок, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.

Вступні випробування у ВВНЗ (ВНП ЗВО) проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання видані в роках, що визначаються щорічними Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

ВВНЗ (ВНП ЗВО) можуть встановлювати мінімальну кількість балів сертифіката з профільного конкурсного предмету, з якою вступник допускається до участі в конкурсі.

 

ПОРЯДОК ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО ВВНЗ ТА ВНП ЗВО

Порядок проведення відбору вступників з числа цивільної молоді та випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою

Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНП ЗВО, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.

У заяві зазначають:

 прізвище, ім’я та по батькові; рік, місяць і день народження;

поштовий  індекс,  адреса  місця  проживання  та  номер  контактного

телефону;

найменування обраного ВВНЗ (ВНП ЗВО);

обрана галузь знань, спеціальність (спеціалізація) підготовки;

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

До заяви додають:

автобіографія;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти) на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до ВВНЗ (ВНП ЗВО), в якому кандидат бажає навчатися, відсутня або вона вже виконана, він може до 1 травня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ (ВНП ЗВО). У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, у Донецькій та Луганській областях і тимчасово проживають за їх межами, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання на підконтрольній території мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО). Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Попередня професійна діагностика та відбір вступників до ВВНЗ (ВНП ЗВО) з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу.

На осіб, які бажають вступити до ВВНЗ (ВНП ЗВО), на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про направлення їх вступниками до конкретного ВВНЗ (ВНП ЗВО), чи про відмову в цьому.

Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО) районні (міські) військові комісаріати подають в обласні військові комісаріати, а останні – у відповідні ВВНЗ (ВНП ЗВО) в міру надходження, але не пізніше 20 червня року вступу на навчання.

Приймальні (відбіркові) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО) у тижневий термін після реєстрації документів розглядають документи кандидатів та приймають рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову виклику із зазначенням причин. Рішення оформляється протоколом засідання приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження вступних випробувань начальники ВВНЗ (ВНП ЗВО) повідомляють кандидатів до 25 червня року вступу особисто та через військові комісаріати. Вступники з числа цивільної молоді направляються до ВВНЗ (ВНП ЗВО) районними (міськими) військовими комісарами.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

У випадку службової необхідності, за клопотанням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання.

Зарахування вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО, які навчатимуться як курсанти,  здійснюється  не  пізніше   1 серпня,    як  студенти     –    не    пізніше серпня.

Особи з числа цивільної молоді, які рекомендовані до зарахування на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), подають заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. ВВНЗ (ВНП ЗВО) забезпечують анулювання заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення в строки, що визначаються щорічними Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

Порядок проведення відбору вступників з числа військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу.

Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на навчання до ВВНЗ або ВНП ЗВО для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня вищої освіти бакалавр за схемою підготовки “курсант”, з 1 лютого до 1 квітня року вступу на навчання подають рапорт за підпорядкованістю. У рапорті вказують:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

рік, місяць, день народження;

раніше здобутий рівень освіти;

найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО), до якого бажає вступити військовослужбовець;

обрану галузь знань, спеціальність (спеціалізація) підготовки; наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського

центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів.

До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, шість фотокарток розміром 3х4 см, які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО), направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в обраному ВВНЗ (ВНП ЗВО). На військовослужбовців, визнаних придатними до навчання в обраних ВВНЗ (ВНП ЗВО), оформляються відповідні медичні документи.

Документи та особові справи на вступників з числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до органів військового управління за підпорядкованістю в строк до 1 квітня року вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до ВВНЗ (ВНП ЗВО) чи про відмову в направленні на навчання приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовця подаються за підпорядкованістю до 10 квітня року вступу.

Комісії з питань проведення попередньої професійної діагностики, створені при штабах оперативних командувань організовують та здійснюють попередню професійну діагностику вступників з числа військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу у період з 20 квітня до 01 травня року вступу.

Затверджені списки вступників з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до ВВНЗ (ВНП ЗВО) до 15 травня року вступу на навчання.

Військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил України, які відібрані вступниками до ВВНЗ (ВНП ЗВО), направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться у ВВНЗ (ВНП ЗВО), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “курсант”, перед складанням вступних випробувань.

Навчальні збори військовослужбовців строкової військової служби проводяться у ВВНЗ та ВНП ЗВО з метою їх підготовки до вступу на навчання, проведення попередньої професійної діагностики та остаточного відбору до даного ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Навчальні збори проводяться перед початком вступних випробувань протягом 25 діб. Конкретні строки проведення навчальних зборів визначаються начальниками ВВНЗ (ВНП ЗВО) на підставі Правил прийому. Склад учасників навчальних зборів визначається за іменними списками вступників до цього ВВНЗ (ВНП ЗВО), що надходять з військових частин. Учасники зборів прибувають до місця проведення зборів за 1…2 дні до початку їх роботи.

Після завершення навчального збору військовослужбовці складають вступні випробування. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Кандидат на навчання з числа військовослужбовців після прибуття до ВВНЗ (ВНП ЗВО) подає особисто до приймальної (відбіркової) комісії: документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток, оригінал документу державного зразка про повну загальну середню освіту (документу про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатку до нього, оригінал документа про право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО).

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО ВВНЗ ТА ВНП ЗВО

Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ВВНЗ (ВНП ЗВО) мають право:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які проходять строкову військову службу – при вступі на денну форму навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;

студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО) та в подальшому проходити військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу.

Вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв, які закінчили навчання в рік вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО), беруть участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за їхнім вибором).

Вступники з числа резервістів та цивільної молоді беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Вступники до ВВНЗ (ВНП ЗВО), крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу приймальних комісій.

Оцінка індивідуальних психологічних (психофізіологічних) якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та визначення професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО) відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступне випробування”.

Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі – вправи на витривалість. Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання з числа цивільної молоді та військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ.

За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється “залік” (від 35 до 70 балів) або “незалік” (менше 35 балів).

У разі отримання оцінки “незалік” вступник відраховується і до подальшого складання вступних випробувань не допускається.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

Заключний медичний огляд вступників проводиться у ВВНЗ (ВНП ЗВО) військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова “придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ВВНЗ (ВНП ЗВО) для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з предметів, що визначаються правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО). До конкурсного балу кандидата на навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО), у разі успішного складання вступних випробувань бали, що отримані за результатами психологічного обстеження та оцінювання рівня фізичної підготовленості не додають.

Військовослужбовців військової служби за контрактом (рядового, сержантського та старшинського складу), випускників поточного року Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховують до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на спеціальних умовах прийому згідно з квотами установленими щорічними наказами Міністерства оборони України, Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про прийом на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО за окремим конкурсом. Особи, які не зараховані на місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного балу загального рейтингового списку.

Переважним правом зарахування до ВВНЗ (ВНП ЗВО) користуються особи, яким таке право надано Законом України від 20.06. 2014 № 1543-VII “Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Право на першочергове зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) мають особи, яким надано таке право відповідно до:

Закону України “Про охорону дитинства”;

Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

особи Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

Право першочергового зарахування надається у послідовності, визначеною вище.

Список вступників, які вступають на спеціальних умовах прийому, впорядковується за конкурсним балом від найбільшого до найменшого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників.

Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом; вступники, рекомендовані до зарахування на місця прийому на спеціальних умовах;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

У межах кожної категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від найбільшого до найменшого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця прийому на спеціальних умовах;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди; наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад; наявність права на першочергове зарахування.

Рейтингові списки формуються приймальною (відбірковою) комісією та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ВВНЗ (ВНП ЗВО). Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною (відбірковою) комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних (відбіркових) комісій та веб-сайті ВВНЗ (ВНП ЗВО). Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних (відбіркових) комісій ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

За наявності вакантних місць приймальна (відбіркова) комісія ВВНЗ (ВНП ЗВО) має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому ВВНЗ (ВНП ЗВО), за умови складання однакових конкурсних іспитів.

Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ВВНЗ (ВНП ЗВО), розглядає апеляційна комісія цього вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти), склад і порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

Накази про зарахування на навчання курсантів (студентів) видаються начальниками ВВНЗ (ректорами ЗВО) із визначенням спеціальностей та спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка, на підставі рішення приймальної комісії.

Витяги з наказів про зарахування курсантів (студентів) до ВВНЗ (ВНП ЗВО) протягом 5 днів після підписання наказів надсилаються відповідно до районних (міських) військових комісаріатів та до кадрових органів, що направили вступників до ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Виписки з наказів про зарахування до ВВНЗ (ВНП ЗВО) є підставою для зняття з обліку призовників та військовозобов’язаних або для виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин.

Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у ВВНЗ (ВНП ЗВО) протягом одного року, потім знищуються встановленим порядком, про що складається акт.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування.

Рішення приймальної (відбіркової) комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених попереднім абзацом.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять, або за власним бажанням відмовились від навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО) протягом 10 днів від дня їх початку відраховуються з ВВНЗ (ВНП ЗВО).

На звільнені місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншої галузі знань (спеціальності) цього ВВНЗ (ВНП ЗВО), за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю галузь знань (спеціальність) відповідно до списків рекомендованих до зарахування вступників.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ВВНЗ (ВНП ЗВО), вирішуються виключно приймальною (відбірковою) комісією.

Відомості про результати роботи приймальних (відбіркових) комісій з відбору, прийому та проведення вступної кампанії до ВВНЗ та ВНП ЗВО, з метою запобігання розголошення відомостей з обмеженим доступом, не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби на посадах офіцерського складу тактичного рівня:

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.

Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05.

Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua

Веб-сайт www.hups.mil.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

 • за схемою – курсант на офіцерські посади:

Командний склад (термін – 4 роки).

 • підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ

Командний, інженерний склад: льотчики, вертольотчики, штурмани, офіцери бойового управління авіацією (термін – 5 років).

 Інженерний склад (термін – 5 років):

 фахівці з експлуатації та ремонту автоматизованих систем управління військами та озброєнням для військ ППО та авіації;

 фахівці з радіоелектронних комплексів та систем озброєння;

 фахівці з експлуатації та ремонту комплексів та систем бортового обладнання військових літаків;

 фахівці з аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації;

 фахівці інженерно-авіаційної служби;

 енергетики;

 метрологи.

Фахівців з виховної роботи у підрозділах, військових частинах Повітряних Сил (термін підготовки – 5 років).

 • за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 5 років):

інженерія програмного забезпечення;

електро-енергетика, електротехніка та електромеханіка;

телекомунікації та радіотехніка;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність Спеціалізація Термін
123 Комп’ютерна інженерія адміністрування інформаційно- 5 років
телекомунікаційнихсистем автоматизованої
системи управління авіацією та протиповітряною
обороною
126 Інформаційні  системи та комплекси  та  засоби  автоматизації  управління 5 років
технології автоматизованої системи управління авіацією та
протиповітряною обороною
141 Електроенергетика, електротехнічні системи військового призначення 5 років
електротехніка та
електромеханіка
151 Автоматизація та комплекси  та  засоби  автоматизації  управління 5 років
комп’ютерно-інтегровані Повітряних Сил
технології
152 Метрологія та метрологія та вимірювальна техніка військ (сил) 5 років
інформаційно-вимірювальна
техніка
172 Телекомунікації та радіолокаційні засоби інформаційного 5 років
радіотехніка забезпечення військ (сил)
радіоелектронні  системи  та  засоби  командних 5 років
пунктів Повітряних Сил
радіоелектронні системи забезпечення  польотів 5 років
авіації
радіоелектронні засоби інформаційного 5 років
забезпечення і  управління зенітними ракетними
комплексами та системами Повітряних Сил
зенітні  ракетні комплекси та системи середньої 5 років
дальності
зенітні  ракетні  комплекси  та  системи  малої 5 років
дальності
173 Авіоніка авіаційне обладнання 5 років
комплекси повітряної розвідки 5 років
радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів 5 років
та ракет
253 Військове управління (за льотна   експлуатація   та   бойове   застосування 5,5 років
видами Збройних Сил) літаків
льотна   експлуатація   та   бойове   застосування 5,5 років
вертольотів
навігація   та   бойове   застосування   літальних 5,5 років
апаратів
бойове управління польотами авіації 5,5 років
управління діями підрозділів військ 4 роки
протиповітряної оборони Сухопутних військ
254 Забезпечення військ (сил) морально-психологічне забезпечення у 5 років
підрозділах,  на  кораблях  (за  видами  збройних
сил)
255 Озброєння та  військова комплекси   та   системи   зенітного   озброєння 5 років
техніка Сухопутних військ
272 Авіаційний транспорт військові літаки, вертольоти та авіадвигуни 5 років
авіаційне озброєння 5 років
технології та технологічне обладнання аеропортів 5 років

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

Тел.: (032) 238-65-34, (032) 238-43-54, (099) 421-80-54.

Електронна пошта: nv@asv.gov.ua

Веб-сайт www.asv.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

 • за схемою – курсант на офіцерські посади:

Командний склад (термін – 4 роки):

підрозділів механізованих військ;

 підрозділів танкових військ;

підрозділів артилерії;

 підрозділів інженерних військ;

 фахівці з виховної роботи у підрозділах (військових частинах) Сухопутних військ.

 Інженерний склад (термін – 5 років):

фахівці з систем та пристроїв ракетних комплексів;

 фахівці з комплексів та приладів артилерійської розвідки.

Фахівці культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля у військах (термін – 5 років).

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність Спеціалізація Термін
025 Музичне мистецтво музичне мистецтво у Збройних Силах 5 років
034 Культурологія військова культурологія 5 років
131 Прикладна механіка озброєння та техніка інженерних військ 5 років
141 Електроенергетика, комплекси,  прилади  та  пристрої  артилерійської 5 років
електротехніка та розвідки
електромеханіка системи та пристрої ракетних комплексів 5 років
253 Військове управління (за управління діями підрозділів механізованих військ 4 роки
видами Збройних Сил) управління діями підрозділів танкових військ 4 роки
управління діями підрозділів артилерії 4 роки
управління діями підрозділів ракетних військ 4 роки
управління діями інженерних підрозділів військ і 4 роки
сил
254 Забезпечення військ (сил) морально-психологічне забезпечення у підрозділах, 4 роки
на кораблях (за видами збройних сил)
255 Озброєння  та військова озброєння та техніка інженерних військ 5 років
техніка
 • за заочною формою навчання:

військовослужбовцями військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін – 5 років):

 • автомобільний транспорт.

Військова академія (м. Одеса)

65009, м. Одеса-9, вул. Фонтанська дорога, 10.

Тел.: +380(482) 63-76-60 (приймальна комісія).

Тел.: +380(482) 63-05-60 (черговий).

Електронна пошта: vaodesa@ukr.net

Веб-сайт: www.vaodesa.org.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою – курсант на офіцерські посади:

Командний склад, фахівці (термін підготовки – 4 роки):

підрозділів високомобільних десантних військ;

 підрозділів військової розвідки;

 підрозділів спеціального призначення;

 фахівці з продовольчого забезпечення;

 фахівці з речового забезпечення;

 фахівці із забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами;

 фахівці з фізичної підготовки та спорту у військах (силах).

 Інженерний склад (термін підготовки – 5 років):

фахівці з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння;

 фахівці зі зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв, освітлювальних та сигнальних засобів;

 фахівці з експлуатації автомобільної техніки військ.

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність Спеціалізація Термін
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання і спорт у Збройних Силах 4 роки
141 Електроенергетика, експлуатація та ремонт ракетно-артилерійського 5 років
електротехніка та озброєння
електромеханіка боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та 5 років
сигнальні засоби
253 Військове управління (за управління діями підрозділів високомобільних 4 роки
видами Збройних Сил) десантних військ
управління діями підрозділів морської піхоти 4 роки
управління діями підрозділів військової розвідки 4 роки
управління діями підрозділів спеціального призначення 4 роки
254 Забезпечення військ (сил) продовольче забезпечення військ (сил) 4 роки
речове забезпечення військ (сил) 4 роки
забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним 4 роки
паливом, пальним та мастильними матеріалами
274 Автомобільний транспорт автомобілі та автомобільне господарство 5 років

 

за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільною спеціальністю підготовки (термін підготовки – 4 роки):

фізична культура і спорт.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1.

Тел.: (044) 256-22-80, (044) 256-23-71 (приймальна комісія); Тел. / Факс (044) 280-59-67 (черговий інституту). Електронна пошта: vitivstup@ukr.net Веб-сайт: www//viti.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою – курсант на офіцерські посади:

Командний склад (термін – 4 роки):

підрозділів військ зв’язку.

 Інженерний склад (термін – 5 років):

фахівці з систем військового зв’язку;

 фахівці із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах;

 фахівці з математичного, інформаційного та програмного забезпечення військових інформаційних систем;

 фахівці з автоматизованих систем управління військами та озброєнням;

 фахівці з організації захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки;

фахівці з радіоелектронних інформаційних систем;

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність Спеціалізація Термін
122 Комп’ютерні  науки  та математичне, інформаційне і програмне 5 років
інформаційні технології забезпечення військових інформаційних систем
125 Кібербезпека захист   інформації   та   кібернетична   безпека   в 5 років
інформаційно-телекомунікаційних системах
126 Інформаційні системи та автоматизовані  системи  управління  військами  та 5 років
технології озброєнням
172 Телекомунікації та системи військового зв’язку 5 років
радіотехніка
253 Військове управління (за управління діями підрозділів зв’язку 4 роки
видами Збройних Сил)
255 Озброєння  та  військова радіоелектронні  інформаційні  системи,  оперативна 5 років
техніка техніка та спецозброєння

за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 5 років):

комп’ютеризовані науки та інформаційні технології;

комп’ютерна інженерія;

 кібербезпека;

 телекомунікації та радіотехніка.

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

10004, м. Житомир, проспект Миру, 22.

Тел.:  (0412)25-03-60,  (0412)25-04-91,  (067)450-25-57  (приймальна

комісія);

(0412) 25-04-91, (067) 332-63-79 (черговий інституту).

Електронна пошта: pk@zvir.zt.ua

Веб-сайт: www.zvir.zt.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою – курсант на офіцерські посади:

Інженерний склад (термін – 5 років):

фахівці з систем та засобів радіоелектронної боротьби;

 фахівці з захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки;

 фахівці з комп’ютеризованих засобів інформаційного впливу;

 фахівці з автоматизованої обробки інформації;

 фахівці з роботизованих систем спеціального призначення;

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність Спеціалізація Термін
172 Телекомунікації та системи та засоби радіоелектронної боротьби 5 років
радіотехніка
254 Забезпечення   військ організація  захисту  інформації  з  обмеженим 5 років
(сил) доступом та автоматизація її обробки
комп’ютеризовані засоби інформаційного впливу 5 років
255 Озброєння та військова обробка даних космічної розвідки 5 років
техніка системи радіоелектронної розвідки 5 років
автоматизована обробка розвідувальної 5 років
інформації
безпілотні авіаційні комплекси тактичного класу 5 років
системи  та  комплекси  радіозв’язку  спеціальної 5 років
розвідки

за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 4 роки):

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

 телекомунікації та радіотехніка.

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

03189, м. Київ-89, вул. Ломоносова 81, Тел.: (044) 521-35-29 (приймальна комісія);

521-32-89 (черговий інституту).

Електронна пошта: viknu@univ.kiev.ua abiturienr_viknu@ukr.net (для вступників)

Веб-сайт: http://mil.univ.kiev.ua.

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою – курсант на офіцерські посади:

Військові фахівці (термін підготовки – 5 років):

фахівці з інформаційно-пропагандистського та розвідувально-інформаційного забезпечення діяльності військ (сил);

 військові журналісти;

 військові психологи;

 військові перекладачі;

 військові фінансисти;

 фахівці з юрисконсультської роботи (для підрозділів Військової служби правопорядку);

 фахівці з міжнародної інформації;

 фахівці з управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів військ (сил).

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація Термін
035 Філологія військовий переклад 5,5 років
052 Політологія військова політологія 5,5 років
053 Психологія військова психологія 5,5 років
061 Журналістика військова журналістика 5,5 років
072 Фінанси, банківська справа фінанси та військова економіка 5,5 років
та страхування
081 Право правоохоронна діяльність у Збройних Силах 5,5 років
193 Геодезія та землеустрій геоінформаційні системи і технології 5,5 років
291 Міжнародні відносини, міжнародні відносини у воєнній сфері 5,5 років
суспільні комунікації та
регіональні студії

за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 5 років):

фінанси, банківська справа та страхування;

 геодезія, картографія та землеустрій;

 правознавство.

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

61098, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192.

Тел.: (057) 372-61-67; 372-40-12; 792-03-43; 846-56-75 (приймальна комісія).

Електронна пошта: n_ch_fvp@ukr.net, a-xitv@hups.dod.ua або vitv_ntu_kpi@ukr.net Веб-сайт: web.kpi.kharkov.ua/military/

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою – курсант на офіцерські посади:

Інженерний склад (термін– 5 років):

фахівці танкових військ інженерного профілю;

 фахівці з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація Термін
254 Забезпечення військ (сил) радіаційний,  хімічний,  біологічний  захист 5 років
та екологічна безпека військ
255   Озброєння   та   військова експлуатація   та   ремонт   бронетанкової 5 років
техніка техніки та озброєння

Інститут військово-морських сил Національного університету “Одеська морська академія”

65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона,8

Тел.: (048) 733-36-33 (приймальна комісія); 733-02-00, (048) 770-46-21 (черговий інституту). Електронна пошта: priyom@onma.edu.ua

Веб-сайт: www.onma.edu.ua та www.facebook.com/onma.navy

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою – курсант на офіцерські посади:

Інженерний склад (термін – 5,5 років):

фахівці з судноводіння;

 фахівці з експлуатації суднових енергетичних установок;

 фахівці з радіоелектронних комплексів;

 фахівці з комплексів та систем корабельного озброєння;

 фахівці з пошуково-рятувальних, водолазних та аварійних робіт на морі;

 фахівці з виховної та соціально-психологічної роботи на кораблях Військово-Морських Сил.

Спеціальності та спеціалізації підготовки (курсант)

Спеціальність Спеціалізація Термін
254 Забезпечення військ (сил) пошуково-рятувальні   та   водолазно-аварійні 5,5 років
роботи на морі
морально-психологічне забезпечення у 5,5 років
підрозділах, на кораблях (за видами збройних
сил)
255  Озброєння та військова корабельне радіотехнічне озброєння та засоби 5,5 років
техніка зв’язку
корабельне ракетно-артилерійське озброєння 5,5 років
корабельне протичовнове, торпедне, мінне та 5,5 років
протимінне озброєння
271  Річковий та морський кораблеводіння 5,5 років
транспорт експлуатація корабельних енергетичних 5,5 років
установок

за заочною формою навчання:

військовослужбовців військової служби за контрактом (строкової військової служби) рядового, сержантського (старшинського) складу для отримання ступеня вищої освіти “бакалавр” за цивільними спеціальностями підготовки (термін підготовки – 5 років):

річковий та морський транспорт.

Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Динамівська, 4

Тел. (057)704-90-59 (приймальна комісія); 704-90-64 (черговий факультету).

Електронна пошта: vuf@nulau.edu.ua

Веб-сайт: www.nlu.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою – курсант на офіцерські посади:

Військові фахівці (термін підготовки – 5,5 років):

юристів;

 фахівців прокурорсько-слідчої роботи у Збройних Силах України.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація Термін
081 Право юристконсультська робота 5,5 років
прокурорсько-слідча робота 5,5 років

Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

76018, м. Івано-Франківськ-18, вул. Є.Коновальця, 72 а

Тел. (0342) 50-25-06, (095) 614-27-00 (приймальна комісія); (0342) 50-25-06 (черговий).

Електронна пошта: pk.kvp.nung@gmail.com, 1963kvp@ukr.net

Веб-сайт: www.nung.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою –4 роки студент – 1 рік курсант на офіцерські посади:

Інженерного складу (термін підготовки – 5 років):

фахівці із забезпечення військ (сил) паливом, пальним і мастильними матеріалами.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація Термін
185 Нафтогазова інженерія та забезпечення  військ  (сил)  ракетним  паливом, 5,5 років
технології пальним та мастильними матеріалами

Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ)

03048, м. Київ-48, вул. Медова, 1

Тел.: (073) 303-33-77 (приймальна комісія); 249-09-67, (044) 451-48-74 (черговий). Електронна пошта: nau@gmail.com Веб-сайт: http://kvp.nau.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

v за схемою – 4 роки студент – 1 рік курсант на офіцерські посади:

Інженерного складу (термін – 5,5 років):

фахівці з будівництва та експлуатації аеродромів і захисних споруд, будівель і споруд спеціального і загальновійськового призначення;

 фахівці з організації військових перевезень і управління на повітряному транспорті;

 фахівці із забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального;

 фахівці з пожежного захисту.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація Термін
192 Будівництво та будівництво   та   експлуатація   будинків   і   споруд 5,5 років
цивільна інженерія спеціального і загальновійськового призначення
будівництво  та  експлуатація  аеродромів  i  захисних 5,5 років
споруд
263 Цивільна безпека організація пожежної безпеки 5,5 років
272 Авіаційний транспорт забезпечення   військ   (сил)   матеріально-технічними 5,5 років
засобами служби пального
275 Транспортні технології організація перевезень i управління на транспорті (за 5,5 років
(за видами) видами)

Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15

Тел.: (0482) 32-67-57, 32-67-64 .

Електронна пошта: synop@ogmi.farlep.odessa.ua

Веб-сайт: www.ogmi.farlep.odessa.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою – 4 роки студент – 1 рік курсант на офіцерські посади:

Інженерного складу (термін підготовки – 5,5 років):

фахівці з гідрометеорологічного (метеорологічного) та геофізичного забезпечення військ (сил).

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація Термін
103 Наука про Землю метеорологія 5,5 років

Кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України

03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 18-А

Тел.: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08 (приймальна комісія); 527-89-89 (черговий кафедри).

Електронна пошта: kvp_nubip@ukr.net/

Веб-сайт: https://nubip.edu.ua/structure/viyskiova_kafedra

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за схемою – 4 роки студент – 1 рік курсант на офіцерські посади:

Військових фахівців (термін – 6 років):

фахівці ветеринарної служби.

Спеціальності та спеціалізації підготовки офіцерського складу

Спеціальність Спеціалізація Термін
211 Ветеринарна медицина ветеринарна медицина 6 років

 

Військові коледжі

сержантського (старшинського) складу вищих військових навчальних

закладів, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу

Військовий коледж сержантського складу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.

Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05.

Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua

Веб-сайт www. hups.mil.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

сержантів (старшин)    за    схемою        курсант

 (Термін – 2,5 роки):

 фахівці з експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та вертольотів;

 фахівці з наземних засобів радіоелектронного та інформаційного забезпечення польотів авіації;

 фахівці з радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет;

 фахівці з авіаційного озброєння та технічного обслуговування військових літаків, вертольотів та авіаційних двигунів;

 військові метеорологи.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація
103 Науки про землю метеорологічні спостереження у військах
172 Телекомунікації та радіотехніка експлуатація  наземних  засобів  радіоелектронного  та
інформаційного забезпечення польотів авіації
експлуатація   радіоелектронного   обладнання   літаків,
вертольотів і авіаційних ракет
експлуатація  систем  і  комплексів  зенітного  озброєння
Сухопутних військ
173 Авіоніка експлуатація авіаційного обладнання військових літаків
та вертольотів
255 Озброєння та військова техніка льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів
272 Авіаційний транспорт авіаційне озброєння
технічне обслуговування військових літаків, вертольотів
та авіадвигунів

Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

Тел.: (032) 238-65-34, (032) 238-43-54, (099) 421-80-54.

Електронна пошта: nvkss_asv@ukr.net

Веб-сайт www.asv.gov.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

сержантів (старшин)    за    схемою        курсант

 (Термін – 2,5 роки):

фахівці з організації перевезень і управління на автотранспорті;

 фахівці з ремонту та обслуговування автомобільної техніки військ;

 фахівці з експлуатації інженерної техніки;

 військові музиканти;

 фахівці з організації харчування;

 фахівці з організації зберігання та обслуговування озброєння та військового майна;

фахівці з радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту;

 фахівці з організації протипожежного захисту;

 фахівці з електроустаткування електростанцій та енергосистем.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація
025 Музичне мистецтво музичні інструменти військових оркестрів
141 Електроенергетика, монтаж  і  експлуатація  електроустаткування  військових
електротехніка та електромеханіка електростанцій і енергосистем
253 Військове управління (за адміністрування у військових підрозділах (рота, батальйон)
видами Збройних Сил) управління діями підрозділів механізованих військ
управління діями підрозділів артилерії
254 Забезпечення військ (сил) організація харчування у військових частинах
організація    зберігання    та    обслуговування    ракетно-
артилерійського озброєння
організація зберігання військового майна
255 Озброєння та   військова експлуатація дорожньо-будівельної, мостобудівної,
техніка інженерної техніки та майна
експлуатація інженерної техніки
експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння
261 Пожежна безпека організація та техніка протипожежного захисту
263 Цивільна безпека радіаційний та хімічний контроль
274 Автомобільний транспорт ремонт та обслуговування автомобільної техніки військ
275 Транспортні технології (за організація   військових   перевезень   і   управління   на
видами) автотранспорті

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1.

Тел.: (044) 256-22-80, (044) 256-23-71 (приймальна комісія); Тел. / Факс (044) 280-59-67 (черговий інституту). Електронна пошта: vitivstup@ukr.net Веб-сайт: www//viti.edu.ua

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

сержантів (старшин)    за    схемою        курсант

 (Термін – 2,5 роки):

фахівці з експлуатації засобів радіозв’язку;

 фахівці з військових засобів обчислювальної техніки.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація
122 Комп’ютерні науки та інформаційні експлуатація   військових   засобів   обчислювальної
технології техніки
172 Телекомунікації та радіотехніка експлуатація військових засобів радіозв’язку

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”

65011, м. Одеса-11, вул. Успенська, 28.

Тел.: (048) 732-16-60, (048) 734-21-32;

Тел. / Факс (черговий інституту).

Електронна пошта: vvp_mktf@ua.fm

Веб-сайт: http://vvp-mktf.od.ua/

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

сержантів (старшин)    за    схемою        курсант

(Термін – 2,5 роки):

 • фахівці з кораблеводіння;
 • фахівці з експлуатації корабельного ракетно-артилерійського, протичовнового та мінного озброєння;
 • фахівці з корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв’язку;
 • фахівці з експлуатації корабельних електроенергетичних установок.

Спеціальності та спеціалізації підготовки

Спеціальність Спеціалізація
172 Телекомунікації та експлуатація корабельного протичовнового та мінного озброєння
радіотехніка експлуатація  корабельних  радіотехнічних  засобів  та  засобів
зв’язку
експлуатація корабельного ракетно-артилерійського озброєння
271 Річковий  та  морський експлуатація корабельних енергетичних установок
транспорт кораблеводіння